Projekty

Stránka 1 z 3123

Projekt “Cena Embraco za ekológiu 2017″

Dňa 10.04.2017 sa žiačky 4.A triedy – Vanesa Mižigárová, Petronela Horváthová, Anežka Horváthová a Norma Horváthová pod pedagogickým vedením Mgr. Cvengrošovej, zúčastnili prezentácie podaných projektov a slávnostného vyhlásenia víťazných projektov. Naša škola sa umiestnila na treťom mieste a náš projekt „My sa noci nebojíme, my si s nocou poradíme“ získal finančnú pomoc 2000 eur od spoločnosti Embraco s.r.o. Spišská Nová Ves. Projekt trvá od apríla 2017 do decembra 2017.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

O projekte

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola 

Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu. Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami, a pod.).

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva.

Do vzdelávacieho procesu vďaka nemu vstúpia digitálne triedy, ktoré budú predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu – prípravy na hodinu, samotného vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytovaný vzdelávací obsah je na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým ovládaním pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych prvkov.

Vytvorený informačný systém ESVSRŠ bude slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti, žiakom a ich rodičom. Všetci používatelia sa budú do systému prihlasovať svojím používateľským menom a heslom a budú mať sprístupnený svoj upravený obsah tak v škole, ako aj v rámci domácej prípravy.

Hlavný cieľ projektu:             

Vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifický cieľ projektu:

1.    modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

2.   implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

3.   prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

4.  vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Cieľová skupina:

  • pedagogickí pracovníci
  • externí odborníci
  • žiaci
  • rodičia

 

Projekt je financovaný  z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a realizuje sa v období 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Termín plnenia:

november 2013 – september 2015

2015-2016 ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Vyhodnotenie 6. ročníka česko-slovenského projektu

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY.

 

Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného  a málo podnetného prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Tohtoročnou  témou  bola  „Múdrosť  ukrytá  v knihách.“ Myšlienka urobiť radosť niekomu inému  žiakov  veľmi zaujala. Záložky robili na hodinách výtvarnej výchovy, pracovnej  výchovy  a  prvouky. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením, radosťou  a  veľkou láskou. Všetky záložky sa im vydarili a budú pekným doplnkom v knihách. Navštívili  sme  aj  školskú  a mestskú  knižnicu, kde  žiaci  načerpali  nové  nápady  a inšpirácie  na  výrobu  záložiek  do  kníh.

 

Našou partnerskou školou bola:

ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R

Mgr. Zdeňka Šlachtová

Sevastopolská 467

Rožnov p.R

75661

Zaslali sme im 101 záložiek.

Z toho: 0. ročník: 20 ks

  1. ročník: 38 ks
  2. ročník: 14 ks
  3. ročník: 10 ks
  4. ročník: 14 ks
    1. ročník špeciálny: 5 ks

Názov projektu: Záložka  do  knihy  spája  školy  „Múdrosť  ukrytá  v knihách.“

Meno a priezvisko  koordinátora: Mgr. Anastázia  Nováková

Názov a sídlo školy: Základná  škola, SNP  13, Spišské  Vlachy, 053 61

0.A

1.A

1.B

1.C

2.A

3.A

3.Cšp

4.A

Projekt Embraco Cena za ekológiu „Poďme zažať hviezdy“ 2014/2015

Čo sme stihli do decembra 2014:
-    Čistili sme pomníky na židovskom cintoríne.
   Hrabali sme tam starú trávu a sadili novú.
   Sadili sme stromčeky spolu s klientmi ústavu Trans Spišské Vlachy.
-    Vyhlásili sme celomestskú výtvarnú súťaž so židovskou tematikou.
-    2. 12. 2014 sme sa zúčastnili  záverečného vyhodnotenia projektov v Auditóriu Embraco Spišská Nová Ves, kde sme vystúpili s programom a oboznámili prítomných, čo všetko sme urobili. Dosiahli sme veľký úspech, preto s nami televízia Reduta a niekoľko novinárov urobilo rozhovory o našom projekte. Našli sme si tam nových kamarátov a veľmi sa nám tam páčilo.

Kto všetko bol na záverečnej prezentácií víťazných projektov?- Mgr. Lívia Cvengrošová, predkladateľka projektu, Mgr. Mária Babíková a Mgr. Mária Hricová, dozor, žiaci: Mária Magdaléna Čonková, Marián Horváth, Milada Mižigárová, Jadrana Kandráčová, Elisa Mižigárová, Eva Kandráčová.
Z akcie prikladáme niekoľko fotografií:

Vyhodnotenie 5.ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného  a málo podnetného prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky robili na hodinách výtvarnej výchovy. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením, s veľkou láskou. Všetky záložky sa im vydarili a budú pekným doplnkom v knihách.
Našou partnerskou školou bola:    ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač, Slovenská republika.
Zaslali sme im 60 záložiek.
Z toho:
0. ročník: 15 ks
1. ročník: 15 ks
2. ročník: 10 ks
3. ročník: 10 ks
4. ročník: 10 ks