Škola je umiestnená v budove, ktorá bola postavená v roku 1913, ako detská opatrovňa (ovoda). Ku škole prislúcha aj menší dvor a malá okrasná záhrada pred školou. Nakoľko bola dvojtriedna, rozhodovalo sa o prístavbe.

V roku 1930 je v budove školy zriadená Štátna meštianska škola. Jej zakladateľom a prvým riaditeľom sa stáva Bohumil Hlubil. Len pre zaujímavosť uvádzame, že v školskom roku 1931 – 1932 sa v 2 triedach učilo 88 žiakov. Od školského roku 1932 – 1933 bola zriadená trieda jednoročných kurzov (košikársky, domácej výchovy).

Z histórie vieme, že počas druhej svetovej vojny tu bola zriadená poľná nemocnica. Postupne s pribúdajúcim počtom žiakov sa mení charakter a vzhľad školy. Po vybudovaní Základnej školy na Komenského ulici v Spišských Vlachoch sa škola mení na Základnú školu pre 1. – 5. ročník.

V roku 1982 bola postavená nová prístavba, pričom vznikli 4 triedy a miestnosť na cvičenie. K rozšíreniu ďalších objektov dochádza v roku 1988, keď je vo dvore postavená samostatná budova, v ktorej je zriadená jedáleň a výdajňa stravy pre žiakov.

Z dôvodu nárastu počtu žiakov bola v Žehre, osade Dreveník vybudovaná nová budova, v ktorej sú 4 elokované triedy.

Riaditeľmi školy počas jej trvania boli: Hlubil, Koch, Záhon, Jánošík, Lisý, Musko, Kožár, Hlaváč, Mitríková.