INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola

Zastúpená: Mgr. Janka Korfantová, riaditeľka ZŠ

IČO: 35564113

DIČ: 2021937412

Sídlo: SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy

»  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 04. 10. 2013 Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi na 1. polrok šk. roku 2013/2014 1514,- € 11. 10. 2013
2. 17. 10. 2013 Elektroinštalačné práce v objekte školy 1392,- € 24. 10. 2013
3. 28. 10. 2013 Elektroinštalačné práce v objekte školy 1575,- € 05. 11. 2013
4. 04. 12. 2013 Zníženie stropu v triede, jeho zateplenie, kazetový strop. 2000,- € 06. 12. 2013
5. 04. 12. 2013 Elektroinštalačné práce v triede s kazetovým stropom. 2500,- € 06. 12. 2013
6. 20.1.2014 Elektroinštalačné práce v triede 1.DŠ na prízemí, WC na poschodí vrátane dodávky el.materiálu. 850,-€ 24.1.2014
7. 21.2.2014 Elektroinštalačné práce v triedach 2.B a 3.B s kazetovým stropom vrátane dodávky el. materiálu. 5000,-€ 25.2.2014
8. 24.2.2014 Zníženie stropu v triedach 2.B a 3.B, zateplenie stropu riaditeľne a zborovne. 6500,-€ 28.2.2014
9. 21.4.2014 Revízie elektrických spotebičov. 733,20,-€ 30.4.2014
10. 23.6.2014 Elektroinštalačné práce v priestoroch suterénu vrátane dodávky materiálu. 800,-€ 30.6.2014
11. 13. 10. 2014 Vymaľovanie a vysprávky stien – triedy, chodby, WC a iné rekonštrukčné práce v ZŠ SNP 13, Spišské Vlachy  4120,-€ 17. 10. 2014
12. 13. 10. 2014 Vymaľovanie a vysprávky stien – triedy, chodby, WC a iné rekonštrukčné práce v Elokovanom pracovisku ZŠ, Žehra 10  5500,-€ 17. 10. 2014
13. 27.10.2014 Elektroinštalačné práce rekonštrukcia NN prívodov v priestoroch rozvodne pri telocvični. 2500,-€ 3.11.2014
14. 27.10.2014 Elektroinštalačné práce “Rekonštrukcia NN prívodov” v priestoroch multifunkčnej učebne. 1500,-€ 3.11.2014
15. 31.10.2014 Elektroinštalačné práce, doplnenie zásuvkových okruhov v elokovanom pracovisku Žehra. 800,-€ 7.11.2014
16. 24.11.2014 Revízia rozvádzačov a ich vývodov – MS, RP, RK po výmene a rekonštrukcii nových rozvádzačov a ich vývodov v priestoroch ZŠ- rozvodňa pri telocvični a multifunkčnej učebni. 970,-€ 28.11.2014
17. 1. 12. 2014 Oprava dreveného nábytku, oplotenia, nové dielce na plot, fošne-opracované, namorené 2000,- € 5. 12. 2014
18. 19. 12. 2014 Oprava a rekonštrukcia odpadu 500,- € 22. 12. 2014