INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola

Zastúpená: Mgr. Janka Korfantová, riaditeľka ZŠ

IČO: 35564113

DIČ: 2021937412

Sídlo: SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy

» v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky(v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 26.5.2017 Elektroinštalačné práce- rozšírenie zásuvkových okruhov v triedach a výmena svietidiel v zborovni a riaditeľni, preskúšanie elektrických obvodov 2.300,- 02.06.2017
2. 10.07.2017 Maľovanie, natieranie a opravy stien v interiéri budov Základnej školy v Spišských Vlachoch a elokovanom pracovisku Žehra 3.000,- 14.07.2017
3. 21.08.2017 Elektroinštalačné práce – rozšírenie zásuvkových okruhov v troch triedach, elektroinštalačné práce v multifunkčnej miestnosti, rozšírenie zásuvkových okruhov vrátane rozvádzača a následne revízia 2.240,- 31.08.2017
4. 12.09.2017 Demontáž starého záchodu, umývadla a obkladu o výmere 5m², odstránenie plávajúcej podlahy, murovanie priečky, sieťkovanie a omietka o výmere 3m², montáž obkladu a dlažby o výmere 17m², vysekanie starého odpadu + montáž a oprava odpadu spojená s betónovaním, montáž záchodu, umývadlo so skrinkou a betérie, maľba 15m² a náter sokla o rozmere 3m², montáž dvier a zámkov 1.800,- 20.09.2017
5. 25.09.2017 Montáž a zameranie vertikálnych žalúzii o rozmere 400x265cm, montáž a zameranie horizontálnych interierových žalúzií o rozmere 36,1 x 111,7 cm – 6 ks, o rozmere 36,1×54,7cm – 6 ks, demontáž starých vertikálnych žalúzií, vyspravovanie otvorov 820,- 02.10.2017