INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola

Zastúpená: Mgr. Janka Korfantová, riaditeľka ZŠ

IČO: 35564113

DIČ: 2021937412

Sídlo: SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy

»  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky(v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1. 8.1.2016 Murárske a zámočnícke práce v objekte ZŠ Spišské Vlachy 2200€ 15.1.2016
2. 7.6.2016 Murárske práce oprava schodov a chodníka v elokovanom pracovisku Žehra 4.500 € 9.6.2016
3. 27.6.2016 Doplnenie svetiel a zásuvkovej elektroinštalácie a dodávka zabezpečovacieho zariadenia 3.500 € 30.6.2016
4. 6.7.2016 Zámočnícke, natieračské a stavebné práce. Zhotovenie prístrešku, odvodnenie a úprava terénu, natieranie plynovych rúr, maľba schodiska, oprava fasády 2.500 € 17.7.2016
5. 6.7.2016 Demontáž nevyhovujúcej elektroinštalácie a montáž elektroinštalácie v sklade – náraďovni, montáž domáceho dorozumievacieho zariadenia 3.000 € 15.7.2016
6. 21.7.2016 Elektroinštalačné práce v objekte jedáleň – rozdeľovňa jedál, montáž signalizačného zariadenia časť II vrátane dodávky materiálu 2.700€ 27.7.2016
7. 5.9.2016 Servisné a údržbarské práce na plastových dverách a oknách 1.500 € 3.10.2016
8. 23.9.2016 Demontáž nefunkčných snímačov a svietidiel, montáž nových snímačov a svietidiel, kábla CYKY, rozvodových krabíc Acedur na prízemí – WC v Spišských Vlachoch 850€ 30.9.2016
9. 23.9.2016 Demontáž – príprava pre napojenie prietokového ohrievača a montáž, zapojenie žiarivkových svietidiel, zapojenie zvončeka s tlačítkom v zborovni Žehra 1.300 € 30.9.2016
10. 16.11.2016 Betónovanie chodníka v Žehre o rozmere 6m2, demontáž a montáž žľabov 6 bm. Oprava stĺpov na oplotení 4 ks. Odstránenie vlhkosti na chodbe vložením drenážnej rúry do steny. Montáž obkladu vo vstupnej chodbe o rozmere 10 m2. Náter dverí 3 ks a rúr 80 bm. Výroba a montáž mreží pod schodiskom. Náter podlahy a maľba chodby o rozmere 35 m2 2.600 € 23.11.2016
11. 22.11.2016 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v elokovanom pracovisku Žehra a elektroinštalačné práce v Spišských Vlachoch a elokovanom pracovisku Žehra 2.300 € 29.11.2016