Projekty

Stránka 3 z 3123

Projekt Embraco „Cena za ekológiu“ 2013/2014

Naša škola vyhrala projekt a získala financie na jeho realizáciu. Predkladateľkou projektu je Mgr. Lívia Cvengrošová, ktorá je zodpovedná aj za realizáciu projektu.

Prvoradým cieľom projektu je znížiť energie na škole zmenou, vylepšením doterajšieho využívania energií konkrétnymi činnosťami, ale aj pokúsiť sa zmeniť myslenie učiteľov, žiakov, rodičov a širokej verejnosti na tému šetrenie energie, v širšom význame ochrana prírody, planéty, zdravého života a psychického pokoja.

Zníženie energií na škole si predstavujeme výmenou starých žiaroviek za úsporné, v priestoroch, kde je nedostatok denného svetla, zavedieme automatické osvetlenie. Teplotu v budovách školy znížiť a udržiavať na 21 stupňoch Celzia, tomu napomôžu reflexné fólie, pripevnené za radiátormi, ktoré odrážajú teplo dovnútra priestoru. Čo najviac využívať denné svetlo na úkor umelého osvetlenia, postupne vymeniť niektoré elektrické spotrebiče za úspornejšie.

Popri tom skultivovať triedy a chodby zeleňou a dbať na poriadok v nich. Do projektu budú aktívne zapojení žiaci školy, ktorí prispejú účasťou aj na osvete pre verejnosť a rodičov. Snažiť sa docieliť vyššie spomenuté plány sa pokúsime cez zaujímavé akcie a aktivity pre žiakov, učiteľov, aj širokú verejnosť mesta.

Škola by chcela docieliť:
- zníženie spotreby energií na škole,
- zvýšiť povedomie žiakov, rodičov a verejnosti o možnostiach efektívneho šetrenia energií,
- obmedziť používanie elektrických spotrebičov náročných na elektrickú energiu,
- viac času tráviť na miestach bez využívania elektrickej energie,
- ochrana životného prostredia, prírody, zdravého životného štýlu.

Fotky z projektu- čo sme stihli doteraz:

Výroba a pripevňovanie tabuliek do tried Čistenie lavíc v triede
Školské hliadky „v akcii“  Jedna z besied
Osveta v meste

 

Projekt Embraco „Cena za ekológiu“ 2012/2013

Naša škola sa v prebiehajúcom a nasledujúcom školskom roku bude realizovať v energetickom projekte „Zhasni a uvidíš slnko…“, ktorý bol slávnostne vyhlásený ako víťazný spolu s ostatnými výhernými projektmi dňa 10. 4. 2013 v Banícko- energetickom centre Spišská Nová Ves.

Predkladateľkou projektu je Mgr. Lívia Cvengrošová. Spolu s Mgr. Annou Harmanovou a ostatnými kolegyňami sa pokúsi vylepšiť energetickú situáciu na škole- výmenou úsporných žiariviek, automatickým osvetlením v tmavých priestoroch školy, znížiť celkovú spotrebu energie na škole. Popri tom vniesť do tried viac zelene, informovať a získať aj verejnosť pre dobrú vec ako je šetrenie energie a tým pádom ochrana prírody.

Žiaci a učitelia zažijú niekoľko veselých, ale aj poučných akcií, spomeniem „Deň bez auta“, „Škriatkovská noc“ a mnoho- mnoho iných. Škola na tieto aktivity získala od spoločnosti Embraco 1 800 €.

Cieľom je aj to, aby si žiaci našej školy uvedomili dopad škodlivého a prehnane energetického života na celý náš svet. Fotografie z jednotlivých aktivít budeme priebežne pridávať.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít – 2011/2012

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

NA TEJTO ŠKOLE SA REALIZUJE PROJEKT „VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.

HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:

• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
• Technická podpora aktivít národného projektu

VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV:

Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.

PODPORA CELODENNÉHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN „CVS“):

CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti.
CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).
Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.
V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.

TECHNICKÁ PODPORA AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU:

Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce. Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekty školy 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 boli podané našou školou viaceré projekty.

Spomenieme niektoré:
Mgr. Nováková – Veselá cesta životom,
Mgr. Lesňáková – Krásy sa dotkni iba srdcom,
Mgr. Cvengrošová – Rozprávková škola.

Práve posledný Rozprávková škola získal podporu Orange a bude realizovaný na škole v čase od 1. 2. 2010 do 28. 6. 2010.

Do projektu sa aktívne zapojí 54 žiakov prvého a druhého ročníka. Koordinátorkou je Mgr. Cvengrošová, spolupracovať budú Mgr. Hozzová, Mgr. Lutterová a Mgr. Bariaková.

Z rozprávky do rozprávky budú žiaci prechádzať formou zážitkového vyučovania. Nebude chýbať ani dramatická tvorba, návšteva hradu, či premietanie rozprávok. Projekt je zameraný aj na rozvoj komunikácie, čitateľskej gramotnosti a vzťahu ku knihám.

Paralelne s rozvíjaním čitateľských zručností utvára sa najmä ústne vyjadrovanie žiakov, ich estetické, etické a morálne cítenie, (pozitívny vzťah k ľuďom, k vlasti, k prírode, k zvieratám, toleranciu voči slabším, resp. pomoc slabším, sebapoznávanie, sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakov, schopnosť prekonávať prekážky, neúspech, poznanie a objektívne hodnotenie ľudí), schopnosti a čitateľské záujmy. Do projektu sa zapoja aj rodičia.

Ďalším naším cieľom je, aby žiaci našli prostredníctvom textov „živnú pôdu na hľadanie odpovedí na vážne otázky súvisiace s perspektívou ich vlastnej osoby: kto som?, čím som?, na akých tradíciách sa zakladá?, aký je zmysel môjho bytia?, kde hľadať a ako napĺňať zmysel môjho života?

O tom ako prebieha projekt na škole sa dočítate na našej stránke.