Aktivity 2013/2014

Stránka 3 z 3123

Súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín – 2014

Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou.

Dňa 11. februára 2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy, inak nazývanej a známej ako „Hviezdoslavov Kubín“. Žiaci  sa  na  súťaž  každoročne  zodpovedne  pripravujú  výberom  vhodných  textov. Tento  rok  si  každý  zvolil  poéziu, je  až  obdivuhodné,  aký  kladný  vzťah  majú  naši  žiaci  k poézii. Súťažilo  sa  v dvoch  kategóriách  mladších  a starších  žiakov. Do  súťaže  sa  zapojilo  17 žiakov. Súťaže sa zúčastnili I.C, I.Dšp., II.A, II.B, III.A, III.B  a IV. trieda.  Zodpovedná  za  akciu  Mgr. Bibiána Hozzová  všetkých  prítomných  privítala  a dodala odvahu tým  prednášajúcim, ktorí  mali z vystúpenia  strach. Potom  už  nasledovali  jednotlivé  prednesy  od  najmladších  po  najstarších  žiakov, ktorí  už  mali  s prednesom  skúsenosti  z predchádzajúcich  rokov. Po  predstavení  sa  všetkých  žiakov, porota  zložená z učiteľov Mgr. Anny Harmanovej, Mgr. Jany Švantnerovej  a Mgr. Mareka Kubaška vyhodnotila a vybrala najlepších ocenených recitátorov. Jednotliví žiaci dostali odmenu vo forme diplomov a vecných cien, ktoré ich veľmi potešili.

Vyhodnotenie:
I. kategória:
1. miesto: Eva Kandráčová – II.A
2.  miesto: Dezider Horváth – II.B
3. miesto: Miroslava Mižigárová – I.Dšp.

II. kategória:
1. miesto: Anna Girgová – III.A
2. miesto: Marián Horváth – III.B
3. miesto: Marek Mižigár – IV.roč.

Karneval – 2014

Dňa 31. januára 2014 sa na našej škole uskutočnil karneval. Žiaci si dali záležať na príprave kostýmov a masiek. Karnevalu sa zúčastnili žiaci z tried I.C, I.Dšp., II.A, II.B, III.A, III.B a IV.A.

Na začiatku karnevalu Mgr. Anastázia Nováková privítala všetky masky a za doprovodu hudby sa nám všetky masky predviedli. Pani učiteľky, ktoré tvorili porotu mali možnosť prezrieť si masky a v priebehu karnevalu vybrať tri najkrajšie masky a kostýmy. Potom sa nám všetky masky z jednotlivých tried predstavili a nasledovalo spoločné fotenie po triedach.

Vyhlásili sme súťaž „O najlepšieho tanečníka“, ktorá bude vyhodnotená v závere karnevalu. Potom nasledovala voľná zábava na hudobné hity. Žiaci si trošku oddýchli od tanca a zasúťažili si. Víťazi získali sladké a vecné odmeny. Súťaženie aj tanec sa deťom veľmi páčil.

Po súťažiach sme vyhlásili tri najkrajšie masky, ktoré získali diplomy. Keďže pekných masiek bolo veľa, rozhodli sme sa vybrať ďalšie tri masky a ich snahu oceniť vecnými aj sladkými cenami.

Vyhodnotenie:
1. miesto: Lukáš Klempár – II.B
2. miesto: Magdaléna Mižigárová – IV.A
3. miesto: Fabián Horváth – II.B
4. miesto: Stanislav Dunka – II.B
5. miesto: Dezider Horváth – II.B
6. miesto: Anna Girgová – III.A

Cenu za najlepšiu tanečníčku získala Milena Mižigárová z III.A triedy.

Nasledovala tombola, pri ktorej si každý žiak vyžreboval číslo a pani učiteľky žrebovali čísla z košíčka, ak sa čísla zhodovali, žiaci získali vecné ceny.
Po tombole sme karneval ukončili a deti sa vracali domov s novými a peknými zážitkami z karnevalu a zo spoločne strávených chvíľ.

Beseda – Poznaj a chráň

V našej škole sa dňa 14. februára 2014 uskutočnila beseda „Poznaj a chráň“  – o chránených rastlinách a zvieratách na území Slovenskej republiky. Na IKT tabuli pani učiteľka Mgr. Anna Harmanová predstavila chránené rastliny a zvieratá na území Slovenskej republiky. Žiakov oboznámila ako majú rastliny a zvieratá chrániť: rastliny je zakázané trhať a ničiť a zvieratá je zakázané chytať, zraňovať, usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí, ničiť a poškodzovať miesto jeho výskytu. Obrázkové ukážky sa žiakom páčili a sľúbili, že budú chránené rastliny a zvieratá chrániť.

Beseda – Ochrana životného prostredia

Dňa 27.novembra 2013 sa na našej škole uskutočnila beseda o  ochrane životného prostredia. Pani Mgr. Anna Harmanová formou zaujímavej prezentácie  na  interaktívnej  tabuli  oboznámila žiakov o ochrane životného prostredia, ako majú chrániť životné prostredie,  ako triedime odpad a ako bude vyzerať prostredie, keď nebudeme triediť odpad. Zamerala  sa  na  aktuálnu  tému  triedenia  odpadu.
Na IKT tabuli žiaci plnili zadanú úlohu – „Ako môžeme pomôcť prírode?“ A to triedením odpadov na: papier, sklo, plast a kov.

Žiakom sa  beseda páčila a sľúbili, že budú chrániť životné prostredie a triediť odpady do označených kontajnerov.

Záložka do knihy spája školy – šk. rok 2013/2014

Vyhodnotenie 4. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“.

Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky robili na hodinách výtvarnej, pracovnej výchovy a pracovného vyučovania. Keďže téma „Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu“ bola pre našich najmladších žiakov ťažká, tak aj po dohodne s druhou partnerskou školou sme robili aj záložky s ľubovoľnou tematikou. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením a veľkou láskou. Všetky záložky sa im vydarili a budú pekným doplnkom v knihách.

Našou partnerskou školou bola:
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín.
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
Česká republika

Zaslali sme im 70 záložiek.

Z toho:
0. ročník: 15 ks
1. ročník: 15 ks
2. ročník: 16 ks
3. ročník: 16 ks
4. ročník: 8 ks

Učitelia aj žiaci sa už tešia na budúci školský rok, keď sa opäť zapojíme do tohto projektu.