Aktivity 2016/2017

Stránka 3 z 3123

Prednes poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Dňa 23. 2. 2017 sa uskutočnili na našej škole triedne kolá a následne školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy známej ako Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov. Súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo 16 žiakov a v druhej kategórii 3. a 4. ročníka 7 žiakov. Deti aktívne spolupracovali pri nácviku básní, o čom svedčí aj početná účasť žiakov v súťaži. Žiaci našej školy sú súťaživí a radi sa zapájajú do všetkých školských akcií.

Vyhodnotenie:

I. kategória (1. a 2. ročník)

1. miesto: Jaroslava Mižigárová (II. A)
2. miesto: Kevin Pecha (I. A)
3. miesto: Mariana Mižigárová (II. B)
4. miesto: Ladislav Kandráč (I. C)

II. kategória (3. a 4. ročník)

1. miesto: Vanesa Mižigárová (IV. A)
2. miesto: Dominika Horváthová (III. A)
3. miesto: Petronela Horváthová (IV.A)

Víťazi v jednotlivých kategóriách za svoju snahu získali diplomy, vecné ceny a sladkú odmenu.

Beseda s ochrancom prírody

Dňa 9. februára 2017 sa na našej škole uskutočnila beseda s ochrancom prírody pánom Ladislavom Habiňákom. Beseda bola zameraná na poznávanie fauny a flóry našej okolitej prírody. Hlavnou myšlienkou besedy bolo predstaviť deťom činnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o prírodu a jej ochranu.

Beseda začala prezentáciou zvierat, ktoré žijú v našom okolí. Pán Habiňák rozprával o ich spôsobe života a podrobne ich opísal. Hovoril o tom, ako lovia svoju korisť, ako a kde prezimujú, ako sa starajú o svoje mláďatá. Zaujímavé bolo aj jeho rozprávanie o vývine parožia srnčej a jelenej zveri. Vysvetlil nám, kedy hovoríme jeleňovi šestorák alebo dvanástorák. Poučil nás, že aj súboje zvierat sú normálnou súčasťou ich života a majú v prírode svoj zmysel. Potom začala prehliadkou trofejí zvierat, žijúcej v okolitej prírode. Mohli sme si prezrieť trofeje srnčej a jelenej zveri. Svoj pútavý výklad pán Habiňák spestril veselými príhodami, ktoré zažili poľovníci na poľovačkách.

Na záver besedy poznamenal, že pri prechádzke lesom môžeme okrem zvierat, natrafiť aj na samorasty. Vysvetlil, že samorasty môžu byť časti stromov, vetiev, koreňov, alebo deformované časti kmeňov a kríkov. Na záver ukázal žiakom niekoľko exemplárov, ktoré upútavajú pozornosť, sú výtvarne zaujímavé a majú svoju estetickú hodnotu. Zdôraznil, že prácou so samorastmi rozvíjame fantáziu, estetické cítenie a cvičenie oka. Dajú sa použiť k výzdobe bytu, záhrad, pracoviska, atď.

Na záver sa chceme poďakovať pánovi Ladislavovi Habiňákovi za jeho ochotu prísť medzi nás a tiež všetkým, ktorí pomohli zorganizovať toto pekné podujatie. Beseda sa nám veľmi páčila. Bola poučná, zaujímavá a svojou formou oslovila aj najmenších. Tešíme sa, že „ujo poľovník“ k nám opäť niekedy zavíta.

 

Karneval 2017

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 2.februára. 2017. Žiaci našej školy s pomocou nielen rodičov, ale aj učiteľov, si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do vyzdobenej triedy zavítali rôzne postavičky: princezné, víly, ježibaby,  piráti, kúzelníci, banditi, kostlivci alebo modelky a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Na záver nasledovalo vyhodnotenie. Najpôsobivejšie masky boli ocenené pripravenými sladkosťami a darčekmi. No ani ostatné masky nezostali bez odmeny. Každá dostala malú sladkosť.

Spišské Vlachy

Žehra

Vianočná besiedka

Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť adventný čas, čas blížiacich sa vianočných sviatkov. Sú to sviatky lásky, pokoja, rodinnej pohody, obdarovania a darčekov. Predposledný školský deň pred zimnými prázdninami očakávali naši žiaci veľmi netrpezlivo. V ten deň 21.12.2016 sa konala Vianočná besiedka, ktorá sa stala na našej škole tradíciou. Žiaci spolu s nami,  svojimi učiteľkami, niekoľko týždňov pred Vianocami pripravovali program, ktorým chceli potešiť nielen svojich spolužiakov, ale aj nás. A to sa im skutočne podarilo. Vianočne vyzdobená trieda vítala všetkých žiakov aj učiteľov.  Vianočnú náladu umocňovali žiaci spevom kolied, básňami  a tancom . Príjemná vianočná atmosféra, radosť a dobrá nálada sa niesla celým vianočným programom. Na záver si žiaci spoločne zaspievali Tichú noc a popriali pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Spišské Vlachy

Žehra

Záložky

Žiaci našej školy sa zapojili v školskom  roku 2016/2017 do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Žiaci boli tvoriví a kreatívni. Vymysleli  a vytvorili krásne záložky , ktoré sme si vzájomne  vymenili so školou z Hamuliakova.