Aktivity 2016/2017

Stránka 2 z 3123

Súťaž v speve – Spievanky

Dňa 25. 04. 2017 zodpovední učitelia zorganizovali školské kolo súťaže – Spievanky. Táto spevácka súťaž je neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Učitelia hudobnej výchovy vybrali po triednych kolách tých najlepších spevákov, ktorí svoje triedy reprezentovali v školskom kole.
Do Spievaniek sa zapojilo 32 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách:
I. kategória – žiaci 0. A, 0. B, 0. C,
II. kategória – žiaci I. A, I. B, I. C, II. A, II. B,
III. kategória – žiaci III. A, IV. A, IV.C.
Žiaci si s pomocou učiteľov vyučujúcich hudobnú výchovu vybrali vhodné ľudové piesne, ktoré aj pekne zaspievali. Po dospievaní všetkých súťažiacich, sa porota zhodla na tomto umiestnení:

I. kategória
1. miesto – Agáta Horváthová
2. miesto – Filip Horváth
3. miesto – Martin Pecha

II. kategória
1. miesto – Nikolas Mižigár
2. miesto – Fabián Horváth
3. miesto – Valentína Horváthová
4. miesto – Anna Horváthová

III. kategória
1. miesto – Dominika Horváthová
2. miesto – Vanesa Mižigárová
3. miesto – Jozef Girga

Deň Zeme

Svetový Deň Zeme je každoročne na našej škole sprevádzaní rôznymi úlohami, aktivitami, ktorými chceme aspoň trošku prispieť k tomu, aby naša Zem bola čistá.
Tohto roku sme Deň Zeme oslavovali v piatok 21. apríla 2017.
Zodpovedné pani učiteľky – Mgr. Lutterová a Mgr. Hanigovská – pripravili pre jednotlivé ročníky tieto aktivity:
• odznaky Dňa Zeme – ktoré si žiaci vymaľovali, vystrihli a pripevnili na oblečenie,
• pútavé úlohy, ktorými si žiaci zopakovali učivo z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
• prezreli si interaktívnu prezentáciu, kde museli zvieratkám pomôcť, správne roztriediť odpad,
• naučili sa novú pesničku: ,,Naša Zem je guľatá,…” pomocou Spievanky a Zahrajka,
• vyfarbili, rozstrihali a zložili si puzzle o našej Zemi,
• nakoniec vyšli do okolia školy a zbierali odpadky a tak čistili naše krásne mesto.
Aktivity počas Dňa Zeme sa žiakom aj učiteľom páčili, pretože boli zamerané tak, aby všetkým zúčastneným umožňovali vnímať prostredie, v ktorom žijú a zároveň prispeli k tomu, aby okolie našej školy bolo čistejšie.

Spolupráca ZŠ s MŠ 21.03.2017

Pripraviť dieťa v predškolskom veku na vstup do základnej školy je jednou z priorít učiteliek materských škôl. Aby táto úloha bola splnená čo najlepšie, je nevyhnutná spolupráca materskej školy so základnou školou. Takúto spoluprácu udržiavame každý školský rok v elokovanom pracovisku v Žehre, kde hneď vedľa základnej školy sa nachádza materská škola.

Systematickou a účinnou spoluprácou sa snažíme vytvárať podmienky pre nestresujúci a plynulý prechod detí z materskej školy do 0. ročníka základnej školy . Pozitívne k tomu prispieva organizovanie spoločných aktivít materskej a základnej školy. Jednotlivé aktivity a vzájomné návštevy sú spresnené v „PLÁNE SPOLUPRÁCE ZŠ S MŠ“.

Návšteva Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch dňa 14.03.2017

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.

Marec mesiac knihy sa spája so známou a zaujímavou postavou slovenskej histórie -Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880). Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci.

Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh, knižnej kultúry a podporu vzdelávania plnia knižnice. Hoci sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, v marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Pri tejto príležitosti sme sa aj my, dňa 14.03.2017, vybrali do Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch, kde nás srdečne privítala pracovníčka knižnice – pani Kišáková. Pre každú vekovú skupinu si pripravila krásnu rozprávku. Najprv ju prečítala. Žiaci mali za úlohu pozorne počúvať a potom porozprávať obsah. Následne na to hovorili o tom, čo sa im páčilo a spoločne hľadali hlavnú myšlienku. Na záver niektorí žiaci prečítali pani Kišákovej krátky úryvok z rozprávky, aby počula, ako sa naučili v škole pekne čítať.

Pred ukončením návštevy nás pracovníčka knižnice oboznámila so spôsobom, ako sa stať celoročným čitateľom tejto knižnice. Vysvetlila žiakom význam značiek na knihách a akým spôsobom hľadať knihy v tejto knižnici.

Návšteva Mestskej knižnice bola pre našich žiakov zaujímavá, ba niektorí sľúbili, že ju budú navštevovať častejšie a to ako jej čitatelia.

Beseda so správcom Národného parku Slovenský raj

Dňa 24. 2. 2017 sa uskutočnila beseda so  správcom Národného parku Slovenský raj  pánom Františkom Divokom. Beseda bola zameraná na staršie deti našej školy, preto sa jej zúčastnili druháci, tretiaci a štvrtáci. Beseda trvala dve vyučovacie hodiny a bola pre žiakov ako i pre pedagógov veľmi zaujímavá a poučná. Dozvedeli sme sa, prečo sa nesmie vypaľovať tráva, ako vplýva znečistenie ovzdušia a pôdy na zdravie ľudí. Prednášajúci nám tiež pustil video s krásnym dokumentárnym filmom o Slovenskom raji. Taktiež nám púšťal zvukové nahrávky hlasov zvierat, ktoré žiaci hádali. Na záver  rozdal sprievodný materiál pre žiakov i učiteľov. Beseda sa všetkým veľmi páčila a všetci zúčastnení sa dohodli na ďalšom stretnutí na jar.