Medzinárodný deň detí – šk. rok 2013/2014

Medzinárodný deň detí je sviatkom všetkých detí. Na našej škole si deti tento deň pripomenuli 30.mája 2014.  Žiaci sa v tento deň neučili, ale súťažili a zabávali sa. Keďže nám počasie nedovolilo uskutočniť turnaj vo futbale a vybíjanej, pripravili sme im  náhradný program.

Na školskom dvore bol rozložený nafukovací „Spiderman“. Triedy a telocvičňa sa zmenili na súťažné stanovištia s popisom hier a pomôckami na ich realizáciu. Triedni učitelia zapisovali výsledky súťažiacich do pripravených súťažných hárkov. Medzi jednotlivými disciplínami sa žiaci mohli vyšantiť a zaskákať  si  na školskom dvore v Spidermanovi. Po súťažiach sme sa všetci zhromaždili v určenej triede a vyhodnotili najlepších súťažiacich z jednotlivých tried. Na záver si všetci zúčastnení pozreli peknú rozprávku z obdobia dinosaurov.

Deťom sa súťaže a hry veľmi páčili. Veľkú radosť a zážitok mali z nafukovacieho Spidermana a vôbec im pri tom neprekážalo, že vonku bolo chladnejšie počasie.

Comments are closed.