Didaktické hry spojené s vychádzkou do prírody

Didaktické hry v prírode sme realizovali dňa 25.09.2019. Zúčastnili sa na nich žiaci 1. – 4. ročníka. Hry a pohybové aktivity boli spojené s turistickou vychádzkou za obcou Žehra smerom do obce Granč-Petrovce. Na začiatku sme žiakov oboznámili s programom, učili trasy presunu a zostavili skupiny podľa jednotlivých tried. Rozdelili sme pomôcky a zadali úlohy počas presunu.
Pre žiakov sme mali pripravené aktivity, ktoré slúžili k súťaženiu a vzájomnému dodržiavaniu pravidiel. Žiaci súťažili v preťahovaní lanom po jednotlivých ročníkoch, hádzali na cieľ prírodnými predmetmi a tiež si zahrali rôzne loptové hry. Nechýbalo vzájomné povzbudzovanie a radosť z výhry.
Jesenná príroda ponúka množstvo podnetov. Žiaci prakticky spoznávali a porovnávali rôzne druhy listnatých a ihličnatých drevín voľnej prírody. Pri vychádzke sme zámerne pozorovali prírodu okolo nás. Hľadali sme príklady spolužitia človeka a prírody. Žiakom pravidelne vštepujeme základné pravidlá správania sa v prírode, poukazujeme na potrebu ochrany prírody.
Po činnostiach sme žiakov pochválili a upozornili na ich nedostatky. Žiakov pohybové aktivity zaujali. Javili známky spokojnosti. Didaktické hry splnili svoj účel a vytýčené ciele.

Comments are closed.