Aktivity 2018/2019

Stránka 3 z 3123

Vianočné stretnutie

Dňa 15.12.2018 sa v Kultúrnom dome v Žehre konalo vianočné stretnutie. Toto stretnutie organizovala organizácia Otcov Dom pod záštitou pána Ota Šipoša.
Na stretnutie boli pozvaní žiaci našej školy spolu so svojimi rodičmi.
Pre žiakov bol pripravený zaujímavý program: detské divadelné predstavenie, rozličné súťaže, piesne a tance.
Na záver boli všetky deti odmenené darčekom a rodičia dostali potravinový balíček.
Stretnutie bolo pre deti veľmi zaujímavé a plné prekvapení.

Beseda s príslušníkmi PZ

Dňa 17.10.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru zo Spišských Vlách na tému „Správanie sa žiakov v školskom prostredí“. Na škole dochádza stále častejšie k porušovaniu školského poriadku neprispôsobivými žiakmi. Mnohí si neplnia základné povinnosti, slovne a vulgárne napádajú nie len spolužiakov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Beseda bola zameraná práve na túto problematiku a zúčastnili sa na nej žiaci 3. – 4. ročníka. Za poučné slová prednášajúcim veľmi pekne ďakujeme. Prisľúbená náprava zo strany našich žiakov, potešila nie len príslušníkov PZ, ale aj triedne učiteľky.

Divadelné predstavenie – Psíčkovo

Dňa 21.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom „Psíčkovo“. Príbeh psej rodinky a zlého túlavého psíka deti upútal. So záujmom a spontánne sledovali celé predstavenie. Niekedy sa zapájali aj do hraného príbehu. Na záver predstavenia sa žiaci poďakovali veľkým potleskom. Divadielko sa deťom veľmi páčilo.

Didaktické hry v prírode 2018

Dňa 12.09.2018 a 13.09.2018 sa v našej škole uskutočnili Didaktické hry v prírode. Zúčastnili sa na nich žiaci 1. – 4. ročníka.

12.09.2018 – teoretická príprava
Teoretická príprava bola obsahovo zameraná na tieto témy:
- riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
- zdravotná príprava,
- pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana,
- dopravná výchova,
- výchova k bezpečnému správaniu.

13.09.2018 – praktická časť
Praktická časť obsahovala hry a pohybové aktivity, ktoré boli spojené s turistickou vychádzkou na lúku za mestom, smerom k dedinke Oľšavka. Žiaci plnili pripravené aktivity, určovali svetové strany pomocou prírodných ukazovateľov, odhadovali krátke vzdialenosti, sledovali zmeny v prírode, ošetrovali jednoduché poranenia.
Didaktické hry organizátori spestrili aj športovými disciplínami: skok vo vreci, hod šiškami na cieľ a púšťaním šarkanov. Deti boli veľmi nadšené, aktivity sa im páčili. Deň sa vydaril a aj pekné počasie prispelo k dobrej nálade všetkým zúčastneným.