Aktivity 2012/2013

Stránka 3 z 3123

Protidrogová činnosť – 2012/2013

Aktivity protidrogovej činnosti v mesiacoch september a október v ZŠ SNP 13 Spišské Vlachy:

September – Bezpečná škola.
Slušní a šikovní žiaci tzv. protidrogový tím triedy informoval triednych učiteľov o nevhodnom správaní spolužiakov, na neplatičov v autobuse, na drobných zlodejov v obchode, na agresivitu v triede. Tieto priestupky riešili triedni učitelia dohovorom.
Bezpečnosť na cestách do školy a späť sme riešili vyprevádzaním detí nižších ročníkov k autobusu s využitím dopravnej výchovy.
V praktickej časti žiaci vyčarovali ozdobným tekvičkám úsmevy maľovaním, dolepovaním. Výkresy a vyzdobené tekvičky zdobia chodby našej školy.

Október – „Mesiac úcty k starším.“
Na hodinách SJ a Čítania triedni učitelia oboznámili žiakov s témou mesiaca “Mesiac úcty k seniorom.“ Žiaci vyrábali pozdravy maľovaním, lepením, strihaním, vyšívaním a tieto odovzdali svojim starým rodičom. Na hodinách dostali žiaci priestor na vyjadrenie svojich pocitov k starším spoluobčanom.

Zúčastnili sme sa aj protidrogového koncertu v kultúrnom dome v Spišských Vlachoch s názvom „Pesničky z vrecka, pre veselé decká“. Koncert bol plný spevu a piesní s protidrogovou tematikou. Všetkým žiakom aj učiteľom sa na koncerte veľmi páčilo, o čom svedčil najmä spev, ktorý sa ozýval nielen z javiska, ale z publika. Skupinu sme podporili potleskom a veľkou vďakou za nezabudnuteľný zážitok.

Beseda s členom policajného zboru je naplánovaná na mesiac november.

Environmentálna výchova – október 2012

V rámci environmentálnej výživy sa naši žiaci zúčastnili v mesiaci október aktivít zameraných predovšetkým na zdravý životný štýl a jesennú prírodu.
Žiaci kreslili, modelovali ovocie a samozrejme viedli so svojimi učiteľkami a asistentmi debaty o zdravých a škodlivých potravinách. Na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy žiaci vytvorili pekné práce z nazbieraných prírodnín.

Záložka do knihy spája slovenské školy – šk. rok 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 sa žiaci 0. – 4. ročníkov zapojili do projektu „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala a tešila. Záložky robili na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Všetky záložky pre svojich nových kamarátov zhotovovali s nadšením a s veľkou láskou.

Potešilo nás, že nás Rozália Cenigová /ústredná metodička pre školské knižnice/, zaradila do celoslovenského výberu záložiek.

Našou partnerskou školou bola Základná škola J. G. Tajovského, z Banskej Bystrice.